ZOEK EEN REIS
Land:

Soort reis:

 Bongo Asili Travel
Bouvigne 49
5653 LG Eindhoven
Tel: +31(0)40-2910199
Tel:+31(0)641168908
Skype:bongoasili
info@bongoasili.com
 

U bent hier: Home > ALGEMEEN > Algemene Informatie

Algemene Infomatie en Betalings gegevens

Op al onze reizen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Algemene Voorwaarden
Op alle boekingen zijn onze  Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden vindt u aan het einde van deze pagina

SGR : Stichting Garantiefonds Reisgelden
Ons bedrijf is aangesloten bij de  SGR .
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de SGR Garantie.  De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Betalingen
De aanbetaling voor pakketreizen bedraagt 500,- Euro per persoon. Bij reizen boven de 5000,00 Euro pp bedraagt de aanbetaling 15% van de reissom. Het restant bedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in ons bezit te zijn. U ontvangt hiervoor een aparte rekening. Voor tickets, hotel reserveringen etc is de aanbetaling afhankelijk van de. U ontvangt van elke betaling een aparte rekening.

Annuleringsvoorwaarden :
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient altijd schriftelijk te geschieden per post of email.

De volgende kosten worden in rekening gebracht

A. Tot 60 dagen voor vertrek: De aanbetaling
B. 59e tot 42e dag voor vertrek: 50 % Indien het bedrag van de aanbetaling hoger is geldt de aanbetaling
C. 42e tot 31e dag voor vertrek: 75%
D. 30e tot de dag voor vertrek en vanaf de dag van vertrek: 100%

Voor annulering van  vliegtickets gelden de annuleringsvoorschriften van de betrokken luchtvaartmaatschappij.

Wijzigingen na boeking?
Mocht u na boeking nog iets willen wijzigen dan zijn wij genoodzaakt  35,-Euro kosten in rekening te brengen. Dit geldt niet voor “extra’s die u achteraf wil boeken.

Definitieve reisprogramma  en vliegtickets
Uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt u het definitieve reisprogramma en de exacte vluchtgegevens.

Vragen : Aarzel nooit om contact met ons op te nemen per email : info@bongoasili.com of telefonisch van maandag tm vrijdag van 09:00 – 17:00 op tel nr  +31(0)40 2910199  of buiten kantoor uren op + 31 (0)641168908

 

 

Algemene Voorwaarden Bongo Asili Travel V.O.F

 

Artikel 1- Totstandkoming reisovereenkomst

1.De reisovereenkomst komt tot stand op de datum van ontvangst van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, dan wel door ontvangst bevestiging per e-mail. 2 Vanaf 24 uur na boeking kan de reisovereenkomst  nog slechts geannuleerd  worden volgens artikel 7 lid 2 van deze reisvoorwaarden. 3 Een reiziger die een reisovereenkomst aangaat voor meerdere  personen is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. Personen voor  wie deze reisovereenkomst is afgesloten zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. 4  De reiziger is verplicht alle voor de uitvoering van de reis relevante persoonlijke omstandigheden (bijv. leeftijd, handicap, chronische ziekte) van zichzelf en van personen waarvoor hij/zij een reisovereenkomst aangaat, gelijk met de aanmelding kenbaar te maken aan Bongo Asili Travel.

 

Artikel 2- Het  reisaanbod

1.Het aanbod is vrijblijvend en  kan door  Bongo Asili Travel  herroepen worden binnen acht dagen na het tot stand komen van de reisovereenkomst. 2 Indien de reiziger wil afwijken van het reisaanbod, kan dit slechts na schriftelijke bevestiging door  Bongo Asili Travel. De reiziger aanvaardt daarbij de hiervoor gerekende extra kosten. Het niet tot stand brengen van deze afwijking door Bongo Asili Travel  is geen geldige reden voor kostenloze annulering van de reisovereenkomst.

 

Artikel 3  - Betaling

1.Bij totstandkoming van de reisovereenkomst verplicht de reiziger zich tot het betalen van de in de offerte van Bongo Asili Travel gepubliceerde reissom. 2 De reiziger betaalt na ontvangst van de rekening per ommegaand een aanbetaling van 15% van de totale reissom met een minimum van 500,00 Euro pp. Het restant van de rekening dient uiterlijk 45 dagen voor de aanvangsdatum van de reis in zijn geheel betaald te zijn.3.Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen  60 dagen voor de aanvangsdatum van de reis moet de volledige rekening per ommegaand worden voldaan. 4  De vermelde reissommen gelden bij boeking tot 45 dagen voor vertrek. Binnen 45 dagen voor vertrek kan de reissom hoger uitvallen i.v.m communicatie kosten en gemaakte afspraken met luchtvaartmaatschappijen. 5. Bij niet tijdige betaling kan, nadat de reiziger in gebreke is gesteld, de reisovereenkomst door Bongo Asili Travel worden opgezegd. Opzegging van de reisovereenkomst als gevolg van niet tijdige betaling wordt gelijkgesteld aan annulering door de reiziger, overeenkomstig  artikel 7 lid 2.6  Bij niet tijdige betaling zijn de door de reiziger verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen zonder verdere ingebrekestelling in rechte worden gevorderd. Bovendien is de reiziger gehouden tot betaling van de buitenrechtelijke  en gerechtelijke incassokosten met een minimum van  50,00 Euro.

  

Artikel 4 -Reissom     

1. Ticket prijzen  en  reissommen zijn geprijsd in Euro. 2 De hoogte van de reissommen is gebaseerd op hotel- en transportprijzen, koersen van diverse valuta, waaronder de Amerikaanse dollar, brandstofprijzen heffingen en belastingen. Bongo Asili  Travel heeft het  recht om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 14 dagen voor de vertrekdatum, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen.

 

Artikel  5 – Reisduur en –Programma

1. De reisduur staat aangegeven in hele dagen. De dag van vertrek en aankomst gelden als hele dagen. Uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt de reiziger informatie met de definitieve data en tijdstippen van vertrek en aankomst. 2 De reisduur kan veranderen, als gevolg van o.m. wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen. De  reiziger heeft geen recht op restitutie door Bongo Asili Travel van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Voorts is Bongo Asili Travel niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. Indien tijdens de reis blijkt dat tengevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor  extra logies voor een verlenging tot 36 uur voor rekening van Bongo Asili Travel. De kosten die voortvloeien uit een verlenging vanaf 36 uur en langer zijn voor rekening van  de reiziger .


Artikel 6 – Bagage en reisdocumenten

1 De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van reis-en andere documenten  die vereist zijn voor het reizen naar de geboekte bestemming(en ). Bovendien is de reiziger verplicht een gebruikelijke reis   -en ongevallenverzekering af te sluiten en  bewijzen daarvan bij zich te dragen. Indien de reiziger, bij controle op het vliegveld, niet  afdoende verzekerd blijkt  te zijn, kan de reisovereenkomst als nog ontbonden worden. Artikel 7 treedt dan in werking. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste informatie betreffende de vereiste documenten en kan zich niet beroepen op informatie die Bongo Asili Travel heeft verstrekt . Indien de reiziger schade leidt door tekortkomingen in zijn reis-documenten, kan hij/zij  Bongo Asili Travel hiervoor  niet aansprakelijk stellen. 2. Indien de vliegtickets  door Bongo Asili Travel besteld zijn worden deze uiterlijk 7 dagen voor vertrek toegestuurd. 3 In voorkomende gevallen zal Bongo Asili Travel  de vliegtickets op de luchthaven  overhandigen. Tijdstip  en plaats voor het overhandigen van de tickets zal  uiterlijk 7 dagen voor vertrek schriftelijk  aan de reiziger worden meegedeeld.  4 Indien vliegtickets en/of informatie niet tijdig door hem/haar is ontvangen, dient de reiziger  uiterlijk 5 dagen voor vertrek Bongo Asili Travel hiervan op de hoogte te stellen. 5 Bongo Asili Travel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het  verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

 

Artikel 7 – Wijziging en annulering door de reiziger

 1 De reiziger kan tot 45 dagen voor de vertrek datum verzoeken om een wijziging van de reisovereenkomst. Indien het  verzoek een verandering van vertrekdatum of bestemming betekent, zal Bongo Asili Travel proberen deze wijziging tot stand te brengen, zonder  daartoe verplicht te zijn. Elke wijzing kost 50,00 Euro per boeker, eventueel vermeerderd met alle kosten die voorvloeien uit het tot stand brengen van de wijziging(en). 2 Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger moet schriftelijk bevestigd worden per post of email.  Bij annulering per post geldt  als meldingsdatum van de annulering de datum poststempel. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen  verschuldigd: tot 60 dagen voor vertrek: de aanbetaling; van 60 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 50% van de reissom; van 42 dagen tot  31 dagen voor  vertrek 75% van de reissom; van 30 dagen  tot  en met de dag van  vertrek, alsmede vanaf  de vertrekdatum de gehele  reissom. 3. Voor annulering van  vliegtickets gelden de annuleringsvoorschriften van de betrokken luchtvaartmaatschappij.

Artikel 8 – Opzegging en beëindiging door Bongo Asili Travel

1.Bongo Asili Travel heeft het recht de reisovereenkomst tot 30 dagen voor de vertrekdatum op te zeggen zonder aansprakelijk  te kunnen worden gehouden voor enige schade. De reiziger heeft in dat geval recht  op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte van) de reissom.  2  Bongo Asili Travel heeft binnen 30 dagen voor vertrek het recht de reisovereenkomst op te zeggen of te wijzigen in geval van overmacht, waaronder o.a. verstaan wordt politieke onrust, bomaanslagen, oorlog, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, schaarste, stakingen of het niet nakomen van afspraken  door vervoersmaatschappijen. Bongo Asili  Travel kan in deze gevallen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade geleden door de reiziger. Wel is Bongo Asili Travel er toe gehouden zich tot het uiterste in te spannen om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk  te beperken. De wijzigingen kunnen betrekking hebben op de vervoersmaatschappij, route, het soort transport, accommodatie, tijdstip en plaats van vertrek,  terugreis etc. De reis kan door deze omstandigheden zelfs  voortijdig beëindigd worden. De reiziger heeft op hierboven genoemde gronden geen vordering tot schadevergoeding jegens Bongo Asili Travel, met uitzondering van het geval waarin de reisduur  wordt verkort door het niet nakomen van afspraken door vervoersmaatschappijen. 3 Alle in dit artikel genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.  

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid van Bongo Asili Travel

1.Bongo Asili Travel is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder deze verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben in het licht van de organisatiegraad in landen van bestemming. 2 Bongo Asili Travel verplicht zich tot het laten begeleiden van  de groepsreizen door een reisbegeleider. Dit kan een Nederlands of een Engels sprekende reisbegeleider zijn. 3 Bongo Asili Travel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen in de uitvoering  van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen  de gezondheidsconditie van de reiziger. Bongo Asili Travel kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Bongo Asili Travel is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van bezittingen van reizigers in/uit door  Bongo Asili Travel gehuurde vervoersmiddelen, kamers en dergelijke. 4  De aansprakelijkheid van Bongo Asili Travel is uitgesloten voor alle gevallen waarin gebruikelijke reis en annuleringsverzekeringen dekking bieden. Evenmin is Bongo Asili Travel aansprakelijk voor schaden die overeenkomstig het internationale recht zijn uitgesloten. 5 De aansprakelijkheid van Bongo Asili  Travel als gevolg van derving van reisgenot zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan de betaalde reissom per reiziger. 6  De aansprakelijkheid in geval van fysiek  letsel, dan  wel overlijden zal nooit hoger kunnen zijn dan driemaal de reissom per reiziger.

 

Artikel 10 –Verplichtingen van de  reiziger

1. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van vertegenwoordiger(s) van Bongo Asili Travel op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting. 2.  Indien  de reiziger zodanige hinder en  last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij/zij door de reisorganisator c.q. de reisbegeleider van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Indien  en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen. 3. De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisbegeleiding of bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Indien de reiziger niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. In voorgenoemde gevallen kan geen restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend. 4.  De verplichting van reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen vervalt indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis-en  bagage- verzekering inbegrepen S.O.S centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door gangbare reis-ongevallen en bagageverzekeringen.

 

Artikel 11- Klachten en bevoegde rechter

 1. Eventuele klachten dienen op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Bongo Asili Travel. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger  uiterlijk binnen 3 dagen na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. 2.Bongo Asili Travel zal zo spoedig mogelijk, maar nooit later dan 60 dagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk reageren. 3 Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich tot  uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de reactie  van Bongo Asili Travel wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in Den Bosch 4. Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier onze
Facebook pagina


 
Nieuws

 

SPECIALS

Asili Kenia Safari
Asili Kenia Safari
Prachtige 14 daagse individuele Asili Kenia Safari waarbij u een bezoek brengt aan de mooiste wildparken van Kenia en afsluit met een strandvakantie aan de Indische Oceaan.
Meer informatie

 

WAAROM BONGO ASILI?

• Authentiek
• Persoonlijk
• Betrouwbaar
• Betaalbaar
• Expertise
• Respect voor de natuur
• Respect voor cultuur